Käyttöehdot (koulut ja päiväkodit)

Breikkeri -palvelun käyttöehdot

 

1.Sovellettavuus

Tämä on asiakkaan ja Happia Oy:n välinen sopimus. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Happia Oy:n toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin mikäli kirjallisesti ei ole muuta sovittu. Sopimuksen osapuolet sitoutuvat noudattamaan näitä ehtoja. Käyttämällä Happia Oy:n tuotetta tai palvelua asiakkaan katsotaan hyväksyneen nämä sopimusehdot.

 

2.Palvelun toimitus

Happia Oy toimittaa yhdet (1) tunnukset / asiakasorganisaatio. Tunnukset ovat voimassa sopimuksen ajan. Yhteyshenkilönä pidetään lähtökohtaisesti sopimuksessa mainittua henkilöä, joka vastaa tunnusten jakamisesta asiakasorganisaation sisällä. Tunnukset toimitetaan sähköpostitse välittömästi tai kohtuullisen ajan kuluessa tilauksen vahvistumisen jälkeen asiakasorganisaation yhteyshenkilölle.

 

3.Immateriaalioikeudet

Omistusoikeus sekä tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Happia Oy:n palveluihin ja tuotteisiin, niihin liittyvään dokumentaatioon ja ulkonäköön sekä palveluiden, tuotteiden ja niihin liittyvien dokumentaatioiden kaikkiin uusiin versioihin ja päivityksiin kuuluvat Happia Oy:lle eivätkä asiakkaalle.

Asiakkaalla ei ole oikeutta (i) väärinkäyttää, muokata, kääntää, muunnella tai kopioida palvelua tai tuotetta, taikka siirtää sen käyttöoikeutta, (ii) luoda palveluun tai tuotteeseen perustuvia uusia tuotteita tai palveluita tai muuta materiaalia, (iii) kiertää palvelun tai tuotteen teknisiä rajoituksia, (iv) tutkia sen valmistustapaa tai pyrkiä selvittämään sen lähdekoodia millään tavoin, esimerkiksi yrittämällä koodata sitä auki tai purkaa tai hajottaa sitä tai sen ohjelmakoodia, (v) myydä edelleen, vuokrata, leasing–vuokrata, luovuttaa tai lainata sitä taikka myöntää siihen alliansseja tai muitakaan käyttöoikeuksia, taikka (vi) käyttää palvelua tai tuotetta millään lainvastaisella tavalla. Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, että kaikissa ohjelmiston avulla tuotetuissa aineistoissa on selvät ja nimenomaiset merkinnät aineiston lähteestä sekä Happia Oy:n tekijänoikeudesta palveluihin ja tuotteisiin

 

4.Väärinkäytökset ja auditointioikeus

Tunnukset ovat tarkoitettu vain asiakasorganisaation käyttöön. Käyttäjien lukumäärä sekä palvelun tai tuotteen hinta perustuu Happia Oy:n edustajan asiakasorganisaatiolta saamaan tietoon. Happia Oy:llä on oikeus valvoa sopimuksen ehtojen noudattamista, sekä käyttäjämääriä asiakasorganisaatiossa sekä palvelimellaan. Asiakasorganisaatio vastaa tunnusten jakamisesta sekä huolellisesta säilytyksestä. Tunnusten luovuttaminen ulkopuolisille on kiellettyä. Mikäli asiakas epäilee, että tunnukset ovat päätyneet ulkopuolisille on tästä otettava yhteyttä tuki@www.breikkeri.fi jolloin tilaaja saa uudet tunnukset. Muutoin Happia Oy toimittaa uudet tunnukset tilaajille säännöllisin väliajoin. Mikäli tahallisia ja toistuvia väärinkäytöksiä ilmenee, Happia Oy pidättää itsellään oikeuden lakkauttaa tai heikentää asiakkaan kannalta tässä sopimuksessa mainittuja käyttöoikeuksia tai purkaa sopimus. Mahdollisista väärinkäytösepäilyistä pyydetään ottamaan yhteyttä tuki@www.breikkeri.fi

 

5.Hinnat ja lisäpalvelut

Happia Oy saattaa tarjota palvelussaan vapaaehtoisten maksullisten lisäpalveluiden tilaamista. Kaikki hinnat palvelussa ilmoitetaan alv 0%.

 

6.Asiakkaan tietojen käsittely

Happia Oy kehittää palveluitaan ja tuotteitaan asiakkailta saadun suoran tai välillisen palautteen avulla. Happia Oy myös pyytää palveluissaan palautetta asiakkailtaan erillisen, vapaaehtoisen palvelukanavan kautta. Palautteenantoon ovat oikeutettuja kaikki asiakasorganisaation tunnusten haltijat. Tietoja voidaan yksilöidä asiakasorganisaatioittain Happia Oy:n sisällä. Happia Oy voi palautteen pohjalta yleisesti kehittää palveluita sekä markkinointiaan. Happia Oy ei luovuta mitään asiakas- eikä henkilötietoja kolmansille osapuolille ellei muuta ole erikseen sovittu.

 

7. Vastuu

Happia Oy:n vastuu rajoittuu maksimissaan asiakkaan maksamaan sopimushintaan. Mikäli palvelun käyttöönotto ei toteudu sopimuksen teon jälkeen asiakkaasta itsestään johtuvista syistä, on Happia Oy:llä oikeus laskuttaa sovittu sopimussumma kokonaisuudessaan.

 

8. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Riitatilanteet ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa.

 

Breikkeri-animaatioissa käytetyt ääniefektit